Desetog novembra 1993. godine formirana je 311.lahka brigada Kakanj

Podijelite:

Desetog novembra 1993. godine formirana je 311.lahka brigada Kakanj. Tog dana, u 12.00 sati, na platou kamenoloma Hidrogradnje  (selo Pope), pred svečanim strojem boraca i pred mnogobrojnim zvaničnicima civilne vlasti i članovima komande 3.korpusa Armije RBiH, komandant Fadil Imamović je komandantu  Trećeg korpusa Armije RBiH, generalu Mehmedu Alagiću, raportirao da je 311. lahka brigada postrojena i spremna za izvršavanje svih ratnih zadataka.

Na prvom postrojavanju i svečanoj smotri novoformirana 311. lahka brigade u  svom organizacijsko-formacijskom sastavu je imala komandu, prištapske i prateće jedinice, tj. diverzantsko-izviđačku četu, prateću četu, inžinjerijski vod i logističku četu, te 5 lahkih pješadijskih četa sa ukupno 964  vojnika, podoficira i oficira.

Dvadeset i devetog septembra 1994. godine, naredbom Štaba Vrhovne komande Armije RBiH, dotadašnje kakanjske brigade, 309. brdska i 311. laka brigada, sa svojim ljudstvom, naoružanjem i vojnom opremom ulaze u sastav novoformirane 329. brdske brigade.

Prisjetimo se da u Muzeju Kaknja postoji  stalna ratna postavka koja sadrži brojne predmete iz perioda 1992-1995 godine poput uniformi i amblema kakanjskih jedinica Patriotske lige, Teritorijalne odbrane i Armije Republike Bosne i Hercegovine, improvizovanog oružja, eksplozivno-minskih sredstava, radio stanica i brojnih drugih predmeta.

Podijelite:

Posljedni članci