Skupština ZDK

Almedin Aliefendic

5. Almedin Aliefendić

Kandidat ispred kantonalnog odbora SDA ze-do kantona”
Rođen 07.augusta.1970.godine u Kaknju. Osnovnu i srednju mašinsku tehničku školu završio u Kaknju. Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, odsjek Odbrana i sigurnost.
Član od osnivanja OO SDA Kakanj, trenutno potpredsjednik OO SDA Kakanj i član Kantonalnog izvršnog odbora SDA ZDK. Aktuelni zastupnik u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona i delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Predsjednik Kantonalnog operativnog izbornog štaba SDA ZDK za Opće izbore 2014.godine.
Pripadnik Armije RBiH u periodu 1992-1995. Radio je na mjestu Pomoćnika ministra u Ministarstvu za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona. Od februara 2009.g. do aprila 2011.g radio na poslovima Menadžera kvaliteta u RMU Kakanj, a trenutno profesionalno angažovan u Parlamentu Federacije BiH. Oženjen , otac dvoje djece.

Muamer Čelebić

14. Muamer Čelebić

Rođen 29.10.1976. godine u Kaknju. Osnovnu školu i Gimnaziju završio u Kaknju, a Ekonomski fakultet na Univerzitetu u Sarajevu. Zaposlen u Investiciono – komercijalnoj banci DD Zenica. Deset godina radio na poslovima “Projektant informacionih sistema”, a od 2013. godine na mjestu “Rukovodilac ekspoziture” u ekspozituri Kakanj. Predsjednik N.O. J.P. «Kakanj-sport» d.o.o. Kakanj i predsjednik Komisije za budžet i finansije pri OV Kakanj. Član SDA od punoljetstva, a od maja 2013. godine član OIO SDA Kakanj. Aktivno učestvovao u više izbornih ciklusa od 1996. godine do danas, a u posljednja dva izborna ciklusa obavlja funkciju vođa tima za analitiku i planiranje. Aktivno govori engleski jezik. Oženjen, otac dvoje djece.

Mirsada Čaluk

18. Mirsada Čaluk

VSS, diplomirani žurnalist, student postdiplomskog studijaRođena 6.2.1971.godine. Novinaraka i urednica Informativno – političkog programa u televiziji u periodu od 2003 do 2012 godine. Angažman u stranci: Članica SDA od osnivanja. Članica IO Asocijacije žena SDA Kakanj. Potpredsjednica Asocijacije žena SDA Kakanj.Radni angažman: nezaposlena. Bračno stanje: neudata.

Edita Omerović

33. Edita Omerović

Rođena 30.09.1977. godine u Kaknju. Osnovnu i srednju školu,Opću gimnaziju završila u Kaknju. Na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu ( finansijsko –računovodstveni smjer) diplomirala 2002. godine. Postdiplomski studij Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (smjer finansijski menadžment) završava 2011. godine i stiče zvanje magistra ekonomskih nauka.Posjeduje certifikat ovlaštenog računovođe. Zaposlena u ZD Rudnik mrkog uglja „Kakanj“ doo Kakanj od 2002. godine na mjestu šefa službe knjigovodstva. Članstvo u komisijama i timovima pri lokalnoj zajednici. Član stranke od 1993. Godine. Aktivistica u Asocijaciji žena SDA Kakanj. Kandidat na lokalnim izborima 2004.-2008. godine, Članica Operativnog izbornog štaba. Udata, majka jednog djeteta.

Alem Škulj

34. Alem Škulj

Rođen 18.02.1984.god. Mjesto rođenja: Kakanj. Školska sprema: VSS Diplomirani Pravnik. Radni angažman: Uposlenik ZD RMU „Kakanj“ d.o.o. Kakanj na mjestu Pravnik za radne odnose. Predsjednik Skupštine JP „Kakanj – Sport“ d.o.o. Kakanj u dva mandata po 3 mj. Angažman u stranci: Član tima za Pravna pitanja pri OOIŠ za Lokalne izbore 2012.godine, član izvršnog odbora AM SDA Kakanj od 2013.godine, član tima za Pravna pitanja pri OOIŠ za Opšte izbore 2014.godine,član tima za Analitiku i Planiranje pri OOIŠ za Opšte izbore 2014.godine,član tima za popis stanovništva „Popisprije popisa“ ispred OO SDA Kakanj. Bračno stanje: Oženjen. Status: Dijete Šehida