Uskoro novi izgled Omladinskog centra – Objavljujemo javni poziv za dostavljanje konkurentske ponude / Kreativni inovativni centar KICK

Podijelite:

NVO Alternative i JU KSC Kakanj rade na novom projektu koji bi bio mjesto susreta i razmjene ideja, ideja je da se kreira prostor u Omladinskom centru po uzoru na tzv. “hub” ili coworking space.

Više informacija o KICK-u:

Kreativni inovativni centar Kakanj (KICK) je zamišljen kao napredan omladinski inkubacijski centar koji će biti mjesto susreta i razmjene ideja potencijalnih mladih poduzetnika, inovatora i voditelja društvenih promjena

Ideja ovog projekta je kreirati prostor sa jedinstvenim programom – centar po uzoru na tzv. „hub“ ili neke vrste coworking prostora koji ce afirmirati i podrzavati mlade od 15-30 godina starosti da razvijaju društvene inovacije ili poduzetničke inicijative sa ciljem pokretanja biznisa.

Prostor je zamišljen kao tri funkcionalne cjeline odvojene mobilnim funkcionalnim pregradama:

  • Relax room ( najmanje 3 seta za sjedenje i šank)
  • Office room (radno mjesto, sa najmanje 5 računara i pregradbenim stijenama)
  • Desk room (zajednička radna prostorija , za rad najmanje 20 učesnika)

Napomena: Prostor je potrebno funkcionalno organizirati na način da je dio sale lako preorganizirati u konferencijsku  salu.

U opisu rješenja odnosno planiranju uređenja potrebno je planirati namještaj i raspored, rasvjetu, zidnu podlogu, dekoracije i ostale dekorativne detalje.

Nisu prihvatljivi radovi rušenja ili čvrstog pregrađivanja – zidovi. U slučaju pregrađivanja planirati mobilne pregrade. Može se ponuditi izmjena podne obloge ali ne nužno i nije primjenjivo za prvu fazu uređenja interijera.

Korisni linkovi:
https://codehubmostar.business.site/

https://www.digitalbusinessspace.com/

http://networks.ba/v2/#home

http://hub387.com/

Pozivamo Vas da dostavite ponudu u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za nabavku usluga projektovanje.
1. Predmet i uslovi nabavke
Predmet javne nabavke su usluge projektovanja prema specifikacijama koje su sastavni dio ove TD.
Usluga se odnosi na projektovanje enterijera Kreativnog inovativnog centra Kakanj – KICK u prostorijama
Omladinskog centra Kakanj.
Projekat KICK je podržan u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD,
koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).
Ponuda se treba dostaviti na adresu (poštom) u zatvorenoj koverti sa naznakom „Uređenje KICK-a“ najkasnije
do 25.9.2018. u 12 sati.

 2. Uslovi za učešće i potrebni dokazi
Pravo na dostavljanje ponude imaju pravna i fizička lica koja su ovlaštena za pružanje usluga dizajna uređenja
interijera (stilisti, arhitekte i druge ovlaštena lica)
Ponuda treba sadržavati najmanje:
2.1. Popunjen, potpisan i ovjeren obrazac Ponudbeni list – naziv (ime i prezime) pravnog ili fizićkog lica i adresu
ponuditelja, telefonski broj odgovorne osobe ponuditelja, ukupna cijena ponude (izražena bez PDV ili poreza
i doprinosa na ugovor o djelu) – Prilog 1. Poziva
2.2. Dokaz o stručnim kompentencijama (aktuelni izvod iz sudskog registra ili izjava/potvrda nadležnog organa iz
koje se vidi da je ponuđač registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet ove nabavke)
2.3. Potvrdu porezne uprave (za pravna lica) o nepostojanju duga s osnove dospjelih poreznih obaveza za
mirovinsko i zdravstveno osiguranje (ne smije biti starija od 3 mjeseca)
2.4. Svi dokumenti mogu se dostaviti u neovjerenim kopijama.
2.5. Rok za dostavljanje ponude je 7 dana od dana objavljivanja na http://ksckakanj.ba;
www.facebook.com/alternativeka; i http://kaportal.ba
3. Priprema ponuda
3.1. Ponuđači snose sve troškove u vezi sa pripremom i dostavljanjem njihovih ponuda. Ugovorni organ
nije odgovoran niti dužan snositi te troškove
3.2. Ponuda se izrađuje na način da se dostavi cijena izrade glavnog projekta enterijera u odnosu na zahtjev za tri
cjelina unutar raspoloživog prostora kako je to opisano u obrascu 3. Ponude
3.3. Ponuđač dostavlja ponudu u originalu i 1 (jednoj) kopiji, na kojima će jasno pisati: “ORIGINAL
PONUDE” i “KOPIJA PONUDE”. 

3.4. Ponuđači mogu do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu svoje ponude.
Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obaveznom naznakom
da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.
3.5. Ponuđač može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene
ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s obaveznom naznakom da se radi o
odustajanju od ponude. U tom slučaju neotvorena ponuda se vraća ponuđaču.
4. Kriterij dodjele ugovora i cijena
4.1. Kriteriji: Cijena ponude, funkcionalnost i atraktivnost ponuđenog rješenja i rok izvedbe
U obzir će se uzeti reference ponuditelja
5. Način dostavljanja ponude
5.1. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti na slijedeću adresu: Udruženje „Alternative“ Kakanj, ulica
Šehida 5
a) naziv i adresa ponuđača u lijevom gornjem uglu koverte,
b) naznaka “ne otvaraj”.
6. Rok za dostavljanje ponuda i otvaranje ponuda
Rok za dostavljanje ponuda ističe 25.9.2018. godine u 12 sati.
Sve ponude koje naručitelj primi nakon isteka roka za podnošenje ponuda označit će se kao zakašnjelo pristigle i
bit će neotvorene vraćene ponuditelju. Naručilac zadržava pravo da obavi konsultacije sa ponuditeljima putem
face to face sastanka.
7. Obavještenje o dodjeli
7.1.Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača biće dostavljena ponuđačima u roku od 3 (tri) dana, a
najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke, i to: elektronskim sredstvom ili
putem pošte ili neposredno.
7.2. Po odabiru ponude naručitelj potpisuje Ugovor o izradi glavnog rješenja sa ponuđaćem bez mogućnosti
avansnog plaćanja te zadržavajući pravo na korekcije uz suglasnost potpisnika glavnog projekta enterijera.
Naručitelj zadržava pravo ne odabrati nijednu ponudu.

8. Ostale informacije
Sve potrebne informacije u vezi sa tenderskom dokumentacijom za predmetnu nabavku mogu se dobiti od
kontakt osobe,Naida Bukvić, u vremenu od 8:00-14:00 sati na telefon 032 556 288 ili putem e-mail
adrese: alternative@bih.net.ba .
Ugovorni organ zadržava pravo da zatraži od ponuđača naknadno pojašnjenje ponuda, a u skladu sa
Zakonom.

U dodatku:
1. Ponudbeni list
2. Opis funkcije prostora – projektni zadatak
3. Projektna dokumentacija – na uvid u prostorijama Ugovornog orga

 anex 1 (1) 

 Fotografija: Primjer coworking space-a

JU KSC KAKANJ

Podijelite:

Posljedni članci