Uprava

Aldin Šljivo, dipl.ecc.

Direktor JU „Kulturno-sportski centar“ Kakanj

direktor@ksckakanj.ba

Nihad Tukić, dipl.ecc.

Koordinator sektora za opće poslove

opci.poslovi@ksckakanj.ba

Mirza Mušija, dipl. glumac

Koordinator sektora kulturno-umjetničkih djelatnosti

kultura@ksckakanj.ba

muzej@ksckakanj.ba

obrazovanje@ksckakanj.ba

Nerma Alagić

Saradnik za marketing

juksckakanj@ksckakanj.ba

marketing@ksckakanj.ba

Marin Mijač, prof. sporta i tjelesne kulture

Koordinator sektora za sportske djelatnosti

sport@ksckakanj.ba

 Mustafa Subašić

Saradnik za tehnički sektor

tehnika@ksckakanj.ba

Nijaz Neimarlija,

Poslovođa sektora za održavanje higijene

odrzavanje@ksckakanj.ba