KONKURS za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme – broj: 192/2020

Podijelite:

Na osnovu člana 8. Pravilnika o radu Javne ustanove Kulturno-sportski centar Kakanj i Odluke Direktora o raspisivanju javnog konkursa za prijem radnika u radni odnos (broj: 138/2020 od 25.02.2020.godine), Javna ustanova Kulturno-sportski centar Kakanj raspisuje 10.03.2020. godine:

KONKURS
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme – broj: 192/2020

Objavljuje se konkurs za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u Javnoj ustanovi Kulturno-sportski centar Kakanj i to kako slijedi:

 1. Domar SSS, III, IV- elektro struke ………………………………………………………….1 izvršilac do godinu dana (osnovna neto plaća radnika iznosi 703,08 KM)
 2. Spremačica, NK III/IV……………………………………………………………….2 izvršioca do godinu dana (osnovna neto plaća radnika iznosi 544,32 KM)

Nije predviđen probni rad.
Kratak opis poslova:

 1. Domar
 • obavlja poslove vezano za održavanje elektro instalacije u objektima Javne ustanove te na postrojenju ski lifta;
 • brine o ispravnosti materijalnih sredstava u svim sportskim objektima Ustanove;
 • po potrebi, radi na poslovima pripreme kulturnih, sportskih i drugih programa Ustanove (na primjer, priprema scenografije, kostima, sportskih manifestacija, likovnih izložbi i slično);
 • tokom zimske sezone prema potrebi raspoređuje se na poslove i zadatke u Ski centru Ponijeri u skladu sa svojom stručnom spremom i radnim sposobnostima;
 • po potrebi upravlja vozilima voznog parka Ustanove;
 • po nalogu šefa Odjela za tehnički sektor i održavanje obavlja i druge poslove u skladu sa svojom stručnom spremom i radnim sposobnostima.
 1. Spremačica
 • održava čistoću i higijenu u prostorima Ustanove;
 • obavlja poslove metenja, usisavanja prašine, pranja i poliranja podova i namještaja, pranje prozora i ostalog inventara;
 • prema utvrđenom rasporedu mjesečno, a po potrebi i češće, pere staklene površine;
 • čisti prostore oko objekata;
 • polugodišnje, a po potrebi i češće, pere manje zavjese iz kancelarija i itisone;
 • po nalogu poslovođe za održavanje higijene radi i druge poslove u skladu sa svojom stručnom spremom i radnim sposobnostima.

Kandidati su obavezni uz pismenu prijavu na konkurs dostaviti i biografiju sa adresom stanovanja i brojem telefona podnosioca prijave, te dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova traženih ovim konkursom i to:

 1. svjedočanstvo o završenoj školi/ diplomu o završenoj školi;
 2. uvjerenje o prebivalištu iz evidencije prebivališta koja se vodi kod nadležnog organa – ne starije od 30 dana;
 3. izvod iz matične knjige rođenih;
 4. uvjerenje o državljanstvu – ne starije od 30 dana
 5. dokaz o radnom iskustvu za radno mjesto pod rednim brojem 1.(Domar)

Svi dokumenti koji se dostavljaju uz prijavu na Javni oglas moraju biti u ovjerenoj kopiji ili originalu.
Napomena:
Svi izabrani kandidati će biti u obavezi da prije prijema u radni odnos, odnosno potpisivanja ugovora o radu u roku 15 dana dostave:
• Ljekarsko uvjerenje kao dokaz da su tjelesno i duševno sposobni za obavljanje poslova za koje se kandiduju,
• Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka i
• Uvjerenje o nekažnjavanju

Neblagovremene, neuredne i nepotpune prijave, te prijave koje su kandidati pismeno povukli kao i prijave uz koje su priložene neovjerene kopije dokumenata, neće se uzeti u razmatranje.

Svi kandidati koji budu ispunjavali uslove konkursa i koji budu dostavili traženu dokumentaciju bit će pozvani na usmeni razgovor.
O datumu, mjestu i vremenu intervjua kandidati će biti pismeno obavješteni na adresu, kao i na mail adresu ukoliko je ista navedena u prijavi, i to najmanje pet dana prije održavanja ispita.
Kandidati koji ne pristupe usmenom razgovoru smatra se da su odustali od prijave i neće se dalje razmatrati u konkursnoj proceduri.
Postupak izbora radnika provodi Komisija za razmatranje kandidata u Skladu sa Pravilnikom o radu Javne ustanove.

Komisija će izvršiti rangiranje kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, a na osnovu vrednovanja kako slijedi:
a) bodovanje radnog iskustva kandidata

 • kandidati koji imaju do 10 godina radnog staža dobijaju 2 boda;
 • kandidati koji imaju od 10 do 20 godina radnog staža dobijaju 4 boda;
 • kandidati koji imaju peko 20 godina radnog staža dobijaju 6 bodova.
  b) članovi komisije nakon intervjua vrednuju opći dojam kandidata (komunikacijske vještine, poznavanje sadržaja posla, kritičko promišljanje itd.) i to na način da kandidata boduju pojedinačno od 1 do 7 bodova.
  c) prednost imaju kandidati koji imaju iskustva u radu na žićarama i ski liftovima (priložiti dokaz na uvid)

Konačan izvještaj Komisije će sadržavati jedinstvenu listu uspješnih kandidata koja će se dostaviti direktoru Javne ustanove.
Svi prijavljeni kandidati će pismenim putem biti obaviješteni o rezultatima raspisanog konkursa, a dokumenti priloženi uz prijavu na konkurs se neće vraćati.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana od dana objave.
Prijave sa nazivom radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje i traženom dokumentacijom dostavljaju se na protokol Javne ustanove ili na adresu:

Javna ustanova Kulturno-sportski centar Kakanj
Ulica Šehida broj 5, 72 240 Kakanj
„Prijava na javni konkurs za __________________________ – ne otvarati“.
(navesti naziv )

Podijelite:

Posljedni članci