Apel – Bolje čuvajmo i očuvajmo naše kulturno i historijsko blago

Planom i programom rada JU Kulturno-sportski centar Kakanj, realizirane  su aktivnosti na obilasku i održavanju nekropole stećaka u Nažbilju. Obilazak ovog područja je bio  22.05.2018. godine (utorak) s ciljem upoznavanja trenutnog stanja na nekropoli i potrebi poduzimanja odgovarajućih aktivnosti za njeno uređenje.

Zatečeno stanje nekropole je zadovoljavajuće uzimajući u obzir postojeću ogradu i šadrvan. Plan je da JU KSC Kakanj obnovi farbanje ograde i šadrvana.

Prilikom obilaska nekropole uočen je nesavjestan odnos mještana ili drugih lica prema prostoru koji pripada nekropoli. Zabilježeno je odlaganje vreća cementa, frakcije i parkiranje automobila marke Golf, bez registarskih oznaka na prostoru koji je ograđen i koji pripada nekropoli stećaka.

Ovim putem apelujemo na mještane da više čuvaju naše kulturno i historijsko blago, moramo se maksimalno truditi da stećke ne uništimo ili oštetimo na bilo kakav način. Posebno lokalno stanovništvo treba da da pazi nekropolu, a JU Kulturno-sportski centar Kakanj će izvršiti svoje redovne aktivnosti uređenja i čišćenja nekropole, ali najviše i ono najbitnije je konstatno raditi na njenoj promociji. Cilj je očuvanje i zaštita našeg kulturno –historijskog naslijeđa, odnosno nekropole stećaka Nažbilj, te veća afirmacija lokaliteta Nažbilj kao spomenika kulture.

Cijeli lokalitet na kojem se nalaze stećci ograđen je drvenom ogradom, uređen je prilaz nekropoli, postavljena je info-tabla, te su postavljene piknik klupe i stolovi sa nadstrešnicom.

Napominjemo da stručni tim Javne ustanova ”Kulturno-sportski centar Kakanj” zajedno s učenicima kakanjskih osnovnih škola i nastavnicima historije radi na popisivanju stećaka na području njihove općine kojih, prema njihovim procjenama, ima na više od 70 nekropola.

JU KSC KAKANJ

JU KSC Kakanj sutra organizuje akciju čišćenja i uređenja lokaliteta Ivničko-zagradske gradine

 Javna ustanova Kulturno-sportski centar Kakanj i ove godine će se pridružiti akciji „Let's do it – Očistimo zemlju za 1 dan“, aktivnostima na lokalitetu Ivničko-zagradska gradina.

„Let's do it“ je velika akcija koja je dio internacionalnog plana čiji je osnovni cilj da omogući volonterima da zajedno sa nadležnim za održavanje komunalne higijene, u skladu sa uspostavljenim komunalnim redom, učestvuju i svojim radom doprinesu poboljšanju životnog ambijenta.

Planiranu akciju „Let's do it – Očistimo zemlju za 1 dan – Kakanj“ JU KSC Kakanj će realizovati  na lokalitetu Ivničko-zagradske gradine sutra 10.05.2018. godine.

Na osnovu zamišljenih ciljeva izdvajamo sljedeće aktivnosti:

Ivničko-zagradska gradina

-popravka zaštitne ograde na prilaznom putu prema gradini
-farbanje klupa i stolova namjenjenih kao odmaralište za posjetioce
-čišćenje prilaznog puta i unutrašnjosti terena od paljenja vatre i ostataka smeća

– potreba za šmirglanjem i ponovnim farbanjem šadrvana

U sklopu aktivnosti JU KSC Kakanj koja se odnosi na održavanje Vidikovca (Ivničko-zagradske gradine) u ponedjeljak 07.05.2018. godine izvršen je obilazak ovog područja kako bi se realizirale pripreme za akciju proljetnog čišćenja.

Na Vidikovcu su uočene određene manjkavosti koje se odnose na aktivnosti uzrokovane ljudskim nehatom, ali i atmosferskim djelovanjem.

Riječ je o sljedećem:
–    prisutnost otpadnog materijala (smeća)
–    nedostatak  dijela sigurnosne ograde (žice)
–    nedostatak jednog od putokaza
–    manja oštećenost šadrvana, u smislu „rezbarenja“ po stolovima i klupama

Realiziran je i obilazak nekropole stećaka koju je potrebno očistiti od uobičajenog šumskog rastinja.

JU KSC Kakanj – odjeljenje Muzej Kaknja brine o nekropolama, konstantno vrši obilazak, čišćenje, uređenje i druge aktivnosti. JU Kulturno-sportski centar Kakanj postavila je prošle godine zaštitnu ogradu, a na samom platou na dvije ravni postavljene su natkrivene klupe sa stolovima, idealne za odmor u svim vremenskim uslovima. Postavljen je i putokaz na prilaznom putu te je izvršena rekonstrukcija narušenih stubova na zaštitnoj ogradi u unutrašnjosti lokaliteta.

JU KSC KAKANJ

JU KSC Kakanj se priprema za akciju proljetnog čišćenja lokaliteta Ivničko-zagradske gradine

U sklopu aktivnosti JU KSC Kakanj koja se odnosi na održavanje Vidikovca (Ivničko-zagradske gradine) u ponedjeljak 07.05.2018. godine izvršen je obilazak ovog područja kako bi se realizirale pripreme za akciju proljetnog čišćenja.

Na Vidikovcu su uočene određene manjkavosti koje se odnose na aktivnosti uzrokovane ljudskim nehatom, ali i atmosferskim djelovanjem.

Riječ je o sljedećem:
–    prisutnost otpadnog materijala (smeća)
–    nedostatak  dijela sigurnosne ograde (žice)
–    nedostatak jednog od putokaza
–    manja oštećenost šadrvana, u smislu „rezbarenja“ po stolovima i klupama
–    potreba za šmirglanjem i ponovnim farbanjem šadrvana

Realiziran je i obilazak nekropole stećaka koju je potrebno očistiti od uobičajenog šumskog rastinja.
JU KSC Kakanj – odjeljenje Muzej Kaknja brine o nekropolama, konstantno vrši obilazak, čišćenje, uređenje i druge aktivnosti. JU Kulturno-sportski centar Kakanj postavila je prošle godine zaštitnu ogradu, a na samom platou na dvije ravni postavljene su natkrivene klupe sa stolovima, idealne za odmor u svim vremenskim uslovima. Postavljen je i putokaz na prilaznom putu te je izvršena rekonstrukcija narušenih stubova na zaštitnoj ogradi u unutrašnjosti lokaliteta.

I ove godine Javna ustanova Kulturno-sportski centar Kakanj će se pridružiti akciji „Let's do it – Očistimo zemlju za 1 dan“, aktivnostima uređenja i čišćenja lokaliteta Ivničko-zagradske gradine, i to vidikovca i nekropole stećaka, 10.05.2018. godine.

JU KSC KAKANJ

Danas smo popisivali stećke u Papratnici, Jukama i Tičićima

Stručni tim projekta “Popis stećaka na području općine Kakanj” danas je posjetio Papratnicu, Juke i Tičiće.

U selu Papratnica evidentiran je jedan stećak u obliku sljemenjaka. U selu Juke evidentirano je 7 stećaka, uglavnom ploče i sanduci.

U Tičićima se nalazi nekropola od 20 stećaka. Zarasli su i na nepristupačnoj lokaciji.

 

Novi termin popisa stećaka objavljujemo naknadno.

JU KSC KAKANJ

Danas smo popisali nekropole stećaka u Donjoj Zgosći, Popima i Kondžilu, sutra nastavljamo u Donjoj Papratnici, Gornjoj Papratnici i Javoru

Danas je nastavljen projekat koji je pokrenula JU KSC Kakanj, u pitanju je Popis stećaka na području općine Kakanj. Stručni tim danas je sa nekoliko volontera iz STŠ “Kemal Kapetanović” išao u obilazak lokaliteta Crkvine Donja Zgošća, lokalitet Grebci u Kondžilu i lokalitet Pope.

Na lokalitetu Crkvine Donja Zgosća evidentirana je nekropola od 3 stećka u obliku ploče. Stećci su utonuli i oštećeni.
Na lokalitetu Pope nisu zabilježene nekropole sa stećcima te postoji mogućnost da su isti utonuli ili su uništeni.

Na lokalitetu Grebci u Kondžilu evidentirana je nekropola od dva stećka u obliku ploče.

U istom naselju evidentirane su još dvije nekropole Potkučnice i Berišće. Potkučnice na kojima je očuvano 6 stećaka nalaze se u jako dobrom stanju u odnosu na teren. Oblici su uglavnom ploče i sanduci.

Na lokalitetu Berišće zabilježena su dva stećka, jedan u obliku sanduka i druga krstača sa ukrasom u obliku križa.

Projekat se nastavlja i sutra 28.04.2018.godine od 09:00 sati, a planirano je da stručni tim posjeti lokalitete Donja Papratnica, Gornja Papratnica i Javor.

Pozivamo mještane da našem timu izađu u susret sa informacijama kojima raspolažu.

 

 

JU KSC KAKANJ

Danas se nastavlja projekat “Popis stećaka na području općine Kakanj” – Pope, Žitelj u Živaljima i Bukovlje u Jukama.

Obavještavamo građane da se projekat koji je pokrenula JU Kulturno-sportski centar Kakanj nastavlja danas 27.04.2018. godine, nakon duže pauze zbog nepovoljnih vremenskih uslova.
Stručni tim će od danas do nedjelje 29.04.2018. godine obilaziti lokalitete i nastaviti sa standardnim poslovima koji uključuju procjenu lokaliTeta, broj stećaka, mjerenje i crtanje istih.
Dosad je stručni tim popisao stećke na sljedećim lokacijama: Kraljeva Sutjeska, Brnj, Slapna Gora, Pavlovići, Poljani, Bjelavići, Lučići, Seoce, Bijelo Polje, Slapnica, Slapna Gora, Veliki Trnovci, Ratanj, Haljinići, Hrasno, Obre i Slapna Gora, Ričica…
Danas će stručni tim posjetiti nekropole koje se nalaze u selima Pope, Žitelj u Živaljima, Bukovlje u Jukama. U Bukovlju bi prema evidenciji Pave Anđelika trebalo biti 13 stećaka, a u selu Pope i Živalji jedan stećak.
Pozivamo mještane iz pomenutih lokacija da u skladu sa vremenom izađu na teren i pomognu sa informacijama našem timu.
JU KSC KAKANJ

Popis stećaka: Informacije o nekropolama koje će stručni tim posjetiti u nedjelju 14.01.

U nedjelju 14.1.2018.godine nastavljaju se aktivnosti na popisu stećaka na području općine Kakanj. Tog dana bit će izvršen popis stećaka na području Seoca – lokalitet Letovište, Bijelog Polja – lokalitet Kamenje, te području Slapnice i Slapne Gore- lokalitet Stup.
Lokalitet Letovište u selu Seoce nalazi se na lijevoj strani rječice nekropola sa 17 stećaka. Spomenici su slabe obrade oblikom sanduci i dosta su oštećeni.
 
Lokalitet Stup na Slapnoj Gori- selo Slapnica nalazi se nekropola sa 6 stećaka u obliku ploče. Spomenici su očuvani ali slabe obrade.
 
Lokalitet Kamenje u Bijelom polju – nalazi se nekropola sa 11 stećaka. Stećci su slabije izrade i utonuli.
 
Podaci preuzeti od Š.Bešlagića i Muhameda Kreševljakovića
S obzirom da je vrijeme školskog raspusta, nije predviđeno da sa stručnim timom konstantno budu angažirani i kakanjski školarci koji imaju ulogu volontera u okviru projekta “Popis stećaka na području općine Kakanj”. Bit će angažirani samo oni učenici čije je mjesto stanovanja u blizini nekropola koje su predviđene za obilazak.

Do danas stručni tim je obišao ukupno 16 nekropola i evidentirana su ukupno 302 stećka. Terenskim obilaskom stećaka predviđenim za nedjelju završava se obilazak i popis stećaka u dolini rijeke Trstionice, što je više od 50% realiziranog projekta „Popis stećaka na podučju općine Kakanj“.

Pozivamo mještane koji žive na pomenutim lokacijama da izađu na teren i pomognu stručnom timu tako što će prenijeti informacije kojima raspolažu.

Seoce, Bijelo Polje i Slapnica naredne lokacije na kojima se vrši popis stećaka – U nedjelju 14.01.2018. godine nastavak projekta

Zbog odgovarajućih vremenskih prilika, nakon mjesečne pauze, planiran je nastavak realizacije projekta „Popis stećaka na području općine Kakanj“.

Za 14.01.2018.god. (nedjelja), predviđen je obilazak nekropola u mjestima:

  • Seoce, lokalitet Letovište
  • Bijelo Polje, lokalitet Kamenje
  • Slapnica, lokalitet Slapna Gora-Stup

S obzirom da je vrijeme školskog raspusta, nije predviđeno da sa stručnim timom konstantno budu angažovani i kakanjski školarci koji imaju ulogu volontera u okviru projekta “Popis stećaka na području općine Kakanj”.

Bit će angažovani samo oni učenici, čije je mjesto stanovanja u blizini nekropola, a koje su predviđene za obilazak.

Do sada je Stručni tim obišao ukupno 16 nekropola i evidentirana su ukupno 302 stećka. Terenskim obilaskom stećaka predviđenim za nedjelju (14.01.) završava se obilazak i popis stećaka u dolini rijeke Trstionice, što je više od 50% realizovanog projekta „Popis stećaka na podučju općine Kakanj“.

Pozivamo mještane koji žive na pomenutim lokacijama da izađu na teren i pomognu stručnom timu tako što će ustupiti informacije kojima raspolažu.

JU KSC KAKANJ

Obilazak lokaliteta Grebci i Poljani – Projekat “Popis stećaka na području općine Kakanj”

Stručni tim projekta “Popis stećaka na području općine Kakanj” nastavlja sa svojim aktivnostima te obilaskom lokaliteta na kojima su evidentirane nekropole. Ovaj put tim je išao u obilazak lokaliteta Grebci i mjesta Poljani blizu izvorišta Bukovica.

Na lokalitetu Grebci u zaseoku Vodarići evidentirana je grupa od 17 stećaka. Stećci su klesani od konglomerata a veći broj od krečnjaka. Vrlo fine su obrade isklesani u obliku sljemenjaka sa postoljem a vrlo mali broj je u obliku ploče. Spomenici su uglavnom orijentisani u smijeru sjeverozapad-jugoistok. Raspoređeni su na periferiji savremenog katoličkog groblja i kapele. Jedan od stećaka je ukrašen arhitektonskim motivom-polukružnim lukovima. Motivi lukova raspoređeni su na sve četiri strane stećak i to po dva na bočnim stranama i po jedan na čeonoj strani. Prema ranijoj evidenciji na ovom loaklitetu zabilježno je 14 stećaka.
Prema kazivanju mještanke Kadire Mehak postoje narodna vjerovanja vezana za ovaj lokalitet koja se tiču pomijeranja stećaka. Više puta mještani Poljana pokušali su pomjeriti ove stećke jer su im kao smetali prilikom gradnje puteva, postavljanja ograd oko groblja i sl ali svaki put ovo selo zadesi veliko nevrijeme: grmljavine i jaki vjetrovi.

U mjestu Poljani, tačnije u Riječnjacima-blizu izviorišta Bukovica nalazi se jedan stećak u obliku sanduka. Stećak je zarastao i oštećen korijenjem. Pozicioniran je u šumovitom brežuljku. Nema ukrasa niti natpisa na sebi.

JU KSC KAKANJ

Stručni tim projekta “Popis stećaka na području općine Kakanj” u subotu boravio na lokalitetu Brezovica iznad Slapnice i Veliki Trnovci

Stručni tim projekta “Popis stećaka na području općine Kakanj” u subotu 18.11.2017. godine boravio je na lokalitetu Brezovica iznad Slapnice. Evidentirano je ukupno 6 stecaka koji su u obliku ploče.

Nekropola je smještena na periferiji sela Gornja Slapnica i nalazi se na nepristupačnom terenu. Izdvajamo stecak u obliku ploče, velikih gabarita sa urezanim kanalom po sredini i na jednoj strani što upućuje na dvojni nadgrobnil. Stećci su prevaljeni i utonuli.

Druga lokacija na kojoj je stručni tim danas boravio je Kriz u selu Veliki Trnovci u blizini zasoka Dol. U neposrednoj blizini lokaliteta nalazi se dječje igraliigralište, seoski put i novoizgrađena džamija. Nekropola sadrzi 20 stećaka jasno vidljivih na povrsini. Vjerovatno ih ima više koji su utonuli ili koji su razneseni. Stećci su različitih oblika najviše u formi sljemenjaka i sanduka. Stećci su oštećeni i izloženi svakodnevnom propadanju. U blizini ove nekropole nalazi se nekropola Ravne Njive u zasoku Dol ali ista pripada općini Visoko. Ranijom evidencijom ubrajana je među nekropole Općine Kakanj.